Òrgans de govern

Òrgans de govern

Estructura organitzativa, Organigrama i Consell de la Mobilitat

Estructura organitzativa

L’òrgan rector de l’ATM és el Consell d’Administració; el Comitè Executiu és un òrgan més reduït de direcció i administració en el què el Consell d’Administració delega les atribucions oportunes.

La persona que ocupa la direcció general desenvolupa la funció del primer nivell executiu i és designada pel Consell d’Administració a proposta del seu president o presidenta.

 • El Consell d’Administració és l’òrgan rector de l’ATM. Es compon de divuit membres de ple dret —nou en representació de la Generalitat de Catalunya, set en representació de les administracions locals constituents (Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona), dos en representació de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU)— i de dos en representació de l’Administració de l’Estat amb caràcter d’observadors.

  La composició del Consell d’Administració és la següent:

  President Jordi Puigneró i Ferrer
  Vicepresidenta primera Janet Sanz Cid
  Vicepresident segon Antoni Poveda i Zapata
  Vocals

  Alba Barnusell i Ortuño
  Antonio Balmon Arévalo
  Aurora Carbonell i Abella
  Candela López Tagliafico
  Carlos Prieto Gómez
  David Prat Soto
  Isidre Gavín i Valls
  Jaime Moreno García-Cano
  Jordi Miquel Sendra i Vellvè
  Josep Solà Font
  Laia Bonet Rull
  Manuel Valdés López
  Marc Sanglas i Alcantarilla
  Marta Subirà i Roca
  Mercè Rius i Serra
  Ricard Font i Hereu
  Sara Berbel Sánchez

  Secretari Mónica Flores Sánchez
  Director general Pere Torres Grau
     

   

 • El Comitè Executiu del Consell d’Administració està format per sis membres, tres en representació de la Generalitat de Catalunya, dos en representació de les administracions locals constituents i un en representació de l’AMTU.

  Té la funció general d’examinar i elevar al Consell d’Administració les propostes sobre instruments de planificació del Sistema Metropolità de Transport Públic Col·lectiu, els convenis de finançament i els contractes de serveis amb administracions i operadors, el sistema tarifari i els pressupostos anuals, entre d’altres.

  El Comitè Executiu té la composició següent:

  President Isidre Gavín i Valls
  Vocals David Prat Soto
  Antoni Poveda i Zapata
  Mercè Rius i Serra
  Janet Sanz Cid
  Joan Serra i Muset
  Secretari Mónica Flores Sánchez
  Director general Pere Torres Grau
     

Organigrama de l'ATM

La direcció general ha establert vuit àrees de gestió interna a l’ATM, cada una de les quals és coordinada per un director o directora d’àrea.

 • Director general Pere Torres Grau
  Ass. Jurídica i Contractació Mónica Flores Sánchez
  Comunicació Maria Montaner Maragall
  Finançament Míriam Manrique Ramos
  Gerència Josep Caldú Cebrián
  Mobilitat Lluís Alegre Valls
  Sistema Tarifari Integrat Miquel Lamas Sánchez
  Sistemes i Innovació Carme Fàbregas Casas
  T-mobilitat Ramón Bacardí Gascon

Consell de la Mobilitat de l’ATM

El Consell de la Mobilitat és l’òrgan de consulta i participació cívica i social pel que fa al funcionament del sistema de transport públic col·lectiu i de la mobilitat.

  • Presidència: la persona que ocupa la vicepresidència segona de l’ATM.
  • Un/una vocal del Consell d’Administració per cada administració consorciada o entitat adherida.
  • Representants de la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
  • Representants de les organitzacions empresarials amb més implantació a Catalunya.
  • Representants dels sindicats amb més implantació a Catalunya.
  • Representants de les associacions de consumidors i usuaris més representatives a Catalunya.
  • Representants d’associacions i col·lectius amb una rellevància especial en l’àmbit del transport públic i la mobilitat.
  • La persona que ocupa la direcció general de l’ATM.
  • Actua com a secretari/secretària del Consell un membre del quadre directiu del consorci a proposta de la direcció general.