Edit Cookies

Economia i finances

· Execucio del pressupost

· Estabilitat pressupostària »

· Gestió del patrimoni: inventari de béns mobles i béns mobles de valor especial

D'acord amb els criteris del Departament d'Economia i Coneixement de l'administració de la Generalitat de Catalunya, es considera com a "béns mobles amb un valor especial" aquells béns titularitat de l'Administració de la Generalitat adscrits als diferents Departaments amb un valor econòmic igual o superior a 207.000,00 € (import equivalent a un contracte públic de subministraments subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb el que estableix el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic). D'acord amb aquest criteri, actualment a l'ATM no hi consten béns mobles amb un valor especial que hagin de ser objecte en règim d'inventari.

· Fiscalització

 

Última revisió d’aquesta pàgina (26/04/2021)