Edit Cookies

Contractes patrimonials

En aquest apartat trobareu informació relativa a la contractació administrativa i privada de l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona exclosa de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, així com de qualsevol altra normativa en matèria de contractació pública que sigui d’aplicació.


Concurs públic per a l'arrendament d'un local per ubicar-hi la seu de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (exp. C-7/2020)

REANUDACIÓ PROCEDIMENT

Atès que el passat 14 de març de 2020 es va suspendre el procediment de concurs públic per a l’arrendament d’un local per ubicar-hi la seu de l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (exp. C-7/2020), d’acord amb la Disposició Addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, mitjançant el qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

Atès que en data 23 de maig de 2020 (BOE número 145) va entrar en vigor el Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Atès que l’article 9 de l’esmentat Reial decret determina que, amb efectes des de l'1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que haguessin estat suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s'hagués previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues.

Per tot l'anterior, des de l’1 de juny de 2020 s’ha reprès la tramitació del procediment de concurs públic per a l’arrendament d’un local per ubicar-hi la seu de l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (exp. C-7/2020).

L’Autoritat del Transport Metropolità, consorci per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l’àrea de Barcelona anuncia el concurs públic per a l'arrendament d'un local per ubicar-hi la seu de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (exp. C-7/2020).

Presentació de la documentació

Per poder concórrer al concurs, cal haver presentat la documentació a què fa referència les clàusules 11 i 12 del Plec de clàusules administratives.

Llocs i termini de presentació de proposicions

Les proposicions s’han de presentar segons l’indicat en la clàusula 10 del Plec de clàusules administratives.

Es poden presentar proposicions a partir del dia següent de la publicació de l’anunci i fins al dia 22 de juny de 2020.

Acte públic d’obertura del sobre B (documentació locals oferts)

Data: 29 de juny de 2020
Lloc: No disponible assistència presencial, només telemàtica.
Hora: 13:00 hores

Acte públic d’obertura del sobre C (propostes econòmiques)

Data: 6 de juliol de 2020
Lloc: No disponible assistència presencial, només telemàtica.
Hora: 12:00 hores

Criteris d’adjudicació

L’adjudicació del concurs s’efectuarà d’acord amb els criteris que s’indiquen en l’annex 1 del Plec de clàusules administratives. Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb l’ATM trucant per telèfon al (+34) 93 3620020 o per correu electrònic a l'adreça: contractacio@atm.cat

Informació i documents del concurs

 

 

Última revisió d’aquesta pàgina (23/11/2020)