Edit Cookies

Transparència d'entitats amb participació de l'ATM

La llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix a l'article 3 que l'àmbit d'aplicació de la llei inclou les persones físiques o jurídiques que exerceixen funcions públiques o potestats administratives, que presten serveis públics o que perceben fons públics per a funcionar o per a dur a terme llurs activitats per qualsevol títol jurídic.

En conseqüència l'ATM incorpora en aquest apartat el vincle als webs següents:

SERMETRA:

TRAM:

 

 

Última revisió d’aquesta pàgina (14/03/2019)