Pressupost de l’ATM del 2017

Estat de les despeses

Art. Denominació Import del 2017 (€)
CAPÍTOL 1: DESPESES DE PERSONAL
13 Personal laboral 1.434.415,01
16 Assegurances i cotitzacions socials 358.736,58
  TOTAL DEL CAPÍTOL 1 1.793.151,59
CAPÍTOL 2: DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS
20 Lloguers i cànons 73.485.842,35
21 Conservació i reparació 773.501,00
22 Material, subministraments i altres 541.934.526,75
23 Indemnitzacions per raó del servei 105.000,00
24 Despeses de publicacions 105.000,00
  TOTAL DEL CAPÍTOL 2 616.398.870,10
CAPÍTOL 3: DESPESES FINANCERES
34 De dipòsits, fiances i altres 5.000,00
  TOTAL DEL CAPÍTOL 3 5.000,00
CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS
40 Transferències corrents 7.221.047,66
44 A empreses públiques i altres ens públics de la Generalitat 48.410.162,17
46 A ens i corporacions locals 525.553.166,64
47 A empreses privades 95.596.167,18
48 A institucions sense fi de lucre 15.000,00
49 A l’exterior 15.000,00
  TOTAL DEL CAPÍTOL 4 676.810.543,65
CAPÍTOL 6: INVERSIONS REALS
62 Inversió en maquinària, instal·lacions i utillatge 30.000,00
64 Inversions en mobiliari i estris 30.000,00
65 Inversions en equips de processament de dades i telecomunicacions 2.506.099,00
  TOTAL DEL CAPÍTOL 6 2.566.099,00
CAPÍTOL 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
77 A empreses privades 23.134.355,10
  TOTAL DEL CAPÍTOL 7 23.134.355,10
TOTAL DE L’ESTAT DE LES DESPESES 1.320.708.019,44

Estat dels ingressos

Art. Denominació Import del 2017 (€)
CAPÍTOL 3: TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS
31 Prestació de serveis 73.532.842,35
39 Altres ingressos 546.357.661,25
  TOTAL DEL CAPÍTOL 3 619.890.503,60
CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS
40 Dels sector públic estatal 98.632.970,00
41 De l’Administració de la Generalitat 330.842.810,52
46 D’ens i corporacions locals 246.293.877,34
47 D’empreses privades 1.000.000,00
  TOTAL DEL CAPÍTOL 4 676.769.657,86
CAPÍTOL 5: INGRESSOS PATRIMONIALS
52 Interessos de dipòsit 500,00
  TOTAL DEL CAPÍTOL 5 500,00
CAPÍTOL 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
71 De Comunitats Autònomes 24.047.357,98
  TOTAL DEL CAPÍTOL 7 24.047.357,98
TOTAL DE L’ESTAT DELS INGRESSOS 1.320.708.019,44

 

Última revisió d’aquesta pàgina (14/03/2019)