Edit Cookies

5.1. Plans i programes d'actuació

5.1.a Plans i programes que estableixin directrius estratègiques per a l'assoliment de la missió de l'entitat

5.1.b Contractes programa entre l'entitat i el departament amb el qual es vincula i els plans anuals d'actuació que els concreten

5.1.c Altres plans i programes de publicació obligatòria

No aplicable.

Última revisió d’aquesta pàgina (03/05/2021)