Funcions

Les funcions que corresponen a l’ATM són les que es detallen a continuació:

 1. Planificació d’infraestructures i serveis
  1. L’ATM planifica les infraestructures de transport públic col·lectiu i programa les que s’hagin d’executar en l’horitzó temporal de deu anys, i, alhora, en defineix les característiques, programa les inversions necessàries, supervisa els projectes corresponents i elabora els instruments de planificació per a coordinar el Sistema Metropolità de Transport Públic Col·lectiu, incloent-hi el Pla Intermodal de Transport, si escau.
  2. L’ATM elabora programes d’inversions per a períodes plurianuals i proposa els convenis de finançament d’infraestructures que han subscriure l’Administració general de l’Estat (AGE) i la Generalitat de Catalunya, així com els instruments que han de cobrir l’execució d’altres inversions que es duen a terme mitjançant altres fórmules.
  3. També fa un seguiment de l’execució de les inversions que hi ha en curs en el sistema, previstes en els instruments de programació, ja siguin executades amb càrrec als convenis de finançament d’infraestructures que subscriuen l’AGE i la Generalitat de Catalunya, o bé a l’empara d’altres fórmules de finançament.
  4. Planifica els serveis i estableix programes d’explotació coordinada per a totes les empreses que presten aquests serveis, i observa l’evolució del mercat global dels desplaçaments, amb una atenció especial al seguiment del comportament del transport privat.
 2. Relacions amb operadors de transport col·lectiu
  1. L’ATM concerta, per delegació o conjuntament amb els titulars del servei, contractes programa o altres classes de convenis amb les empreses prestadores dels serveis de transport públic en el seu àmbit territorial.
  2. Elabora els contractes programa que han de subscriure l’ATM i els operadors.
  3. Segueix els convenis i els contractes de gestió de totes les empreses privades i públiques del Sistema Metropolità de Transport Públic Col·lectiu.
  4. Segueix l’evolució i el compliment dels contractes programa vigents amb Transports Metropolitans de Barcelona i amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
  5. Elabora  propostes de concertació amb Renfe relatives a la integració dels serveis de rodalies de Barcelona de Renfe en el Sistema Metropolità de Transport Públic Col·lectiu.
 3. Finançament del sistema per part de les administracions
  1. L’ATM elabora propostes de convenis de finançament amb les diferents administracions públiques responsables del finançament del transport públic i defineix les aportacions de recursos pressupostaris al sistema.
  2. Concerta els acords de finançament amb les administracions públiques per tal de subvenir al dèficit dels serveis i les despeses de funcionament de l’estructura de gestió.
  3. Controla els ingressos, els costos i les inversions de les empreses prestadores a l’efecte del que es disposa en els apartats anteriors.
 4. Ordenació de les tarifes
  1. Exerceix de manera mancomunada les potestats sobre tarifes pròpies de les administracions titulars de transport col·lectiu i entre aquestes, la interlocució única del sistema amb l’Administració econòmica.
  2. Elabora i aprova un règim comú de tarifes en el marc d’una política de finançament que defineix el grau de cobertura dels costos per ingressos de tarifes, i estableix el sistema de tarifes integrat.
  3. Té la titularitat dels ingressos de tarifes per títols combinats i reparteix la quantitat que s’escaigui entre els operadors.
 5. Comunicació
  1. L’ATM difon la imatge corporativa del Sistema Metropolità de Transport Públic Col·lectiu i de la mateixa ATM, amb respecte i compatibilitat envers les imatges pròpies dels titulars i operadors.
  2. Porta a terme campanyes de comunicació amb l’objectiu de promoure la utilització de l’esmentat sistema entre la població.
  3. S’encarrega de la publicitat, la informació i les relacions amb els usuaris.
 6. Marc normatiu futur
  1. L’ATM estudia i elabora propostes per a les administracions consorciades —individualment o mitjançant les entitats que les agrupen i les representen en el si de l’ATM— pel que fa a l’adaptació del marc normatiu per a possibilitar que el consorci exerceixi les atribucions previstes en el marc de les seves competències.
  2. Exerceix les competències administratives respecte de l’ordenació dels serveis del seu àmbit territorial que les administracions públiques signants de l’acord marc de 28 de juliol de 1995 i les adherides decideixin atribuir-li.
  3. Estableix relacions amb les altres administracions per a fomentar el bon compliment de les funcions atribuïdes a l’ATM de conformitat amb els seus estatuts.
 7. Altres funcions relacionades amb la mobilitat
  1. L’ATM elabora, tramita i avalua els plans directors de mobilitat.
  2. Emet informes respecte dels plans de mobilitat urbana, dels plans de serveis i dels estudis d’avaluació de la mobilitat general.
  3. Aplica i finança mesures per a fomentar l’ús racional del vehicle privat, sense perjudici de les competències autonòmiques i locals.
  4. Elabora i finança les propostes per a fomentar l’ús racional de les vies i de l’espai públic, en aspectes com ara l’aparcament, les àrees de vianants o la implantació de carrils reservats per al transport públic o les bicicletes, sense perjudici de les competències autonòmiques i locals.
  5. Fomenta la cultura de la mobilitat sostenible entre els ciutadans.
  6. Desenvolupa qualsevol altra funció que en matèria de mobilitat li sigui atribuïda per la legislació vigent.