Alts càrrecs

· Perfil professional »

· Activitats, béns i interessos »

· Retribució »

· Indemnitzacions i dietes

No se’n perceben des del 14 de març de 2015.

· Incompatibilitats

Actualment no hi ha supòsits d'incomptabilitats.

· Codi de conducta »

 

Última revisió d’aquesta pàgina (14/03/2019)