Pla Director de Mobilitat

· Documents del pdM »

· Mobilitat: dades i evolució »

· Butlletins informatius i notícies

(Subscriviu-vos als butlletins del PDM)

· Guies i aplicacions

El Pla Director de Mobilitat (pdM) de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) té per objecte planificar la mobilitat de la regió tot tenint presents totes les modalitats de transport, tant de persones com de mercaderies, d’acord amb els principis i els objectius que emanen dels articles 2 i 3 de la Llei de la mobilitat. El pdM desenvolupa al territori el que determinen les directrius nacionals de mobilitat (art. 7.1 de la Llei), en coherència amb les directrius del planejament territorial vigent a la Regió Metropolitana de Barcelona.

Durant els últims anys els patrons de mobilitat estan canviant ràpidament. El nou pdM 2013-2018 ha analitzat els escenaris prospectius per a l’horitzó 2018 i ha introduït nous criteris i objectius respecte a l’anterior pla 2007-2012 a fi d’adaptar-lo al context social, econòmic ambiental i emergent, a la irrupció de les noves tecnologies de la comunicació, a una realitat local i global que canvia ràpidament, i a un escenari de futur ple d’incerteses. No obstant això, en manté d’altres per donar continuïtat a reptes que segueixen sent estratègics a mitjà i a llarg termini i que estan en sintonia amb els instruments de planificació nacionals i europeus en matèria de mobilitat, energia, seguretat i medi ambient.

El pdM té com a objectius bàsics millorar la qualitat de vida, garantir l’accessibilitat de la ciutadania, aconseguir una mobilitat sostenible i segura que promogui la millora de la competitivitat del teixit econòmic de la RMB i, per extensió, de Catalunya, i col·laborar en el principi de facilitar la igualtat d’oportunitats a tots els ciutadans i ciutadanes.

Per aquest motiu, el pdM és l’instrument que ha de garantir que es desenvolupin de manera coordinada les estratègies de gestió de la mobilitat i que s’assoleixin aquests objectius. Així, proposa setanta-cinc mesures que s’agrupen en nou eixos d’actuació:

  1. Planificació coordinada de l’urbanisme i la mobilitat.
  2. Una xarxa d’infraestructures de mobilitat segura i ben connectada.
  3. Gestió de la mobilitat amb el transvasament modal com a prioritat.
  4. Un transport ferroviari de més qualitat.
  5. Transport públic de superfície accessible, eficaç i eficient.
  6. Noves infraestructures en el marc d’un sistema logístic modern.
  7. Un accés sostenible als centres generadors de mobilitat.
  8. Eficiència energètica i ús de combustibles nets.
  9. Coneixement i participació en l’àmbit de la mobilitat.