Presentació

Presentació del Pla Director d’Infraestructures

El Pla Director d’Infraestructures (PDI) recull totes les actuacions en infraestructures de transport públic per a un decenni previstes a l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona, amb independència de l’Administració i l’operador que les explota.

Característiques del PDI

  • Integral: inclou totes les actuacions en infraestructures en transport públic per carretera a l’àrea d’influència de la Regió Metropolitana de Barcelona, independentment de l’Administració responsable i de l’operador que les explota.
  • Revisable: es duu a terme un informe anual sobre el grau de compliment del PDI, a més d’una revisió al cap de cinc anys (el PDI és un pla que dura deu anys).
  • Participatiu: en reben informació i hi participen les administracions, els operadors i els usuaris, mitjançant els seus representants.

Actuacions principals

  • Programa d’Ampliació de Xarxa.
  • Programa d’Intercanviadors.
  • Programa de Modernització i Millora.
  • Actuacions a la xarxa ferroviària estatal.
  • Infraestructures de transport públic per carretera