Tramitació del PDE i obtenció del segell de reconeixement

Tramitació del PDE i obtenció del segell de reconeixement

Un cop redactat el PDE i, en el cas de resultar obligat a la seva presentació electrònica, caldrà presentar la sol·licitud telemàticament com a petició genèrica adreçada a l’Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de Barcelona.

El tràmit s'ha de realitzar a través del següent enllaç

Juntament amb el PDE, caldrà emplenar i adjuntar un formulari de sol·licitud (vegeu el document model de sol·licitud).

L’ATM analitzarà aquesta documentació i emetrà el corresponent informe, el qual si és favorable, permetrà a l’empresa disposar del segell dels PDE. Aquest segell és el reconeixement a les empreses, organitzacions o institucions que han incorporat la mobilitat sostenible en un centre de treball (emplaçament) o bé en el conjunt de l’organització.