Les ZBE a Catalunya

Les ZBE a Catalunya

Actualment, ja hi ha diferents ZBE implementades a Catalunya, especialment a l’àmbit metropolità. La primera ZBE implementada ha estat la ZBE Rondes Barcelona i posteriorment s’ha estès en altres municipis de l’entorn proper. 
Així mateix, molts ajuntaments de ciutats mitjanes i grans estan estudiant la seva futura implantació, per tal de donar resposta al marc normatiu vigent i millora la qualitat de l’aire i salut de les nostres ciutats.  

Municipis de Catalunya

Municipis de Catalunya amb una ZBE implementada