El Consell de la Mobilitat de l’ATM aposta per a la recuperació de la demanda del transport públic

El Consell de la Mobilitat de l’ATM aposta per a la recuperació de la demanda del transport públic

Contenido actualizado el

L’òrgan participatiu de l’Autoritat del Transport Metropolità debat mesures per la recuperació de viatgers. Antoni Poveda, president del consell i vicepresident segon de l’AMB, ha donat la benvinguda a la reunió als més de 40 participants.

Home amb cadira de rodes a les andanes del Metro TMB
Andanes de Paral.lel L10 ATM
Comparte este contenido:

Tot i l’impacte de la covid-19 continuarà essent molt important durant aquest 2021, s’han d’implementar mesures d’impuls per a la recuperació de viatgers, tant de gestió i de recuperació de la demanda previstes en el curt termini, com d’aprovació i desenvolupament del Pla Director d’Infraestructures 2021-2030 (pdI) i del nou Pla Director de Mobilitat 2020-2025 (pdM). Aquesta ha sigut l’aposta del Consell de Mobilitat, l’òrgan de l’ATM de consulta i participació cívica i social pel que fa al funcionament del sistema de transport públic col·lectiu i de la mobilitat. En aquesta reunió, celebrada aquest 5 de juliol de 2021 i on hi han participat més de 40 representats d’administracions, institucions i entitats socials, s’han analitzat els següents punts

Finalitza el Pla Director de Mobilitat 2013-2018 amb un elevat percentatge d’execució

El darrer informe de seguiment del pdM 2013-2018 incorpora el grau d'execució de tancament de les mesures del pdM tenint en compte la informació subministrada pels agents responsables corresponents als anys 2018 i 2019. Segons aquesta informació, el 77% de les mesures previstes s'han executat totalment o de forma molt avançada. Durant aquest període, s'ha incrementat la mobilitat de forma global, però especialment de les persones usuàries del transport públic.

Alguns indicadors obtinguts en la seva evolució han estat:

 • Reducció de les emissions de PM10 proper als valors objectius, mentre que els valors NO2 s'han mantingut en valors similars a 2012.
 • Descens important en els valors d'accidents i mortalitat fins a l’any 2017, tot i que en el darrer període s'ha produït un cert repunt.
 • Penetració del vehicle elèctric superior a la prevista.
 • Important creixement de les persones usuàries de transport públic ferroviari i viari.

Inici del nou pdM 2020-2025

L'aprovació definitiva del pdM 2020-2025 el juliol de 2020 ha suposat el tret de sortida del desenvolupament de diferents actuacions del pla. Actualment, s'han iniciat mesures en cadascun dels 10 eixos estratègics, essent especialment rellevant les actuacions iniciades en els següents eixos:

 • Governança, planificació i digitalització de la mobilitat;
 • Eines per a una mobilitat saludable;
 • Accés sostenible a les zones d'activitat econòmica i pols de mobilitat.

El Pla Director d’Infraestructures del SIMMB: 2021-2030

El pdI 2021-30 ja està donant les darreres passes per a la seva propera aprovació definitiva. Aquest pla per al Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB), al igual que el pdM, també ha estat participat (s'han fet set sessions en què hi han participat més de 200 persones, i així com altres aportacions ciutadanes per altres canals), i fixa entre els seus objectius:

 • Incrementar l'ús dels mitjans més sostenibles (+2,6% dels modes no motoritzats i +3,9% el transport públic) i reduir el vehicle privat en un 6,5%.
 • Garantir la viabilitat econòmica i ambiental del pla (totes les accions tenen un valor mínim de la Taxa interna de rendibilitat del 3%).
 • Apostar per a la integració dels sistemes de transport públic, amb 44 aparcaments i gairebé 10.000 noves places per facilitar i fomentar la intermodalitat.
 • Reduir l'emissió de contaminants (superior al 30% en el cas dels òxids de nitrogen).
 • Minimitzar el consum d'energia i combustibles fòssils, per mitjà de l'electrificació de més 500 línies d'autobús.
 • Consolidar un model de mobilitat més inclusiu i equitatiu, aconseguint que tots els vehicles de bus urbà, les parades de bus urbà i les estacions siguin accessibles.

Segons l'avaluació de cost – benefici de les actuacions necessàries, s'han dividit en dues fases: la fase A, que inclou totes aquelles actuacions iniciades o amb una alta rendibilitat socioambiental i que estan programades, i la B, que correspon a aquelles actuacions no programades, de menor rendibilitat o que necessiten una major concreció. La inversió total prevista al pdI 2021-2030 és de 15.700 M€, entre la Generalitat de Catalunya i l'Estat. Les accions previstes en la fase A preveu un increment de demanda de 591.000 persones al dia, mentre que les de la fase B aquest increment es preveu en unes 245.000 persones diàries.

La mobilitat en l’escenari post covid-19

L'oferta actual de transport públic es manté en valors semblants als d'abans de la pandèmia, mentre que la demanda actual es manté entorn del 68% de les dades de 2019. Durant els mesos vinents, l'impacte de la covid-19 continuarà essent molt rellevant sobre el conjunt de la mobilitat de la població, i especialment sobre la demanda de transport públic. Segons l'estudi de projecció de la demanda per a l'any 2021 realitzat per l'ATM, s'espera continuar amb la tendència de recuperació de la demanda, si bé la projecció per a finals d'any se situa encara en poc més de 700 milions d'usuaris.

Per tal de continuar fent front a qualsevol amenaça del funcionament normal dels processos d'ATM i del sistema de transport públic i la mobilitat en general, l'ATM ha implementat les següents mesures:

 • Creació del grup d'emergències i dels òrgans de gestió i estructura organitzativa que se'n deriven.
 • Taller de co-ideació i estratègies post-covid. Taller del qual n'han sorgit 83 iniciatives de les quals 65 són a mitjà i llarg termini, i determinació quines d'aquestes compten amb un alt impacte en la recuperació de la confiança i de la demanda en transport públic i que a la vegada representen una despesa econòmica assumible.

Avanç dels treballs amb relació a la mobilitat laboral al SIMMB

L’epidèmia de la covid-19 ha incidit de forma general en el sistema integrat de mobilitat metropolitana de Barcelona, però especialment entre les persones usuàries del transport públic i en la mobilitat laboral, la qual compta amb un nombre de desplaçaments molt important i que generalment coincideix amb les hores de major nivell de saturació. Per facilitar la gestió de la mobilitat laboral i evitar un transvasament modal cap als mitjans de transport menys sostenible, l’ATM ha impulsat diverses actuacions, orientades a desestressar el sistema de mobilitat i a facilitar la gestió de la mobilitat de les empreses. Les més rellevants són:

 • Entrevistes a més de 200 empreses / organitzacions, per aprofundir en les mesures de mobilitat implementades durant la pandèmia (teletreball, flexibilitat horària...), les necessitats de serveis/ajuts a la mobilitat de les empreses i el coneixement sobre les eines de gestió de la mobilitat existents.
 • Tallers i jornades de mobilitat sostenible. L’ATM ha organitzat 4 cursos en línia dirigits a les persones responsables d’implementar i gestionar la mobilitat dins de les organitzacions. La valoració per part dels més de 50 assistents mostren un alt grau de satisfacció.
 • Mesures en un corredor de mobilitat sostenible. El corredor Besòs-Congost-Mogent (Vallès Oriental) inclou més de 400.000 habitants i 3.518 empreses situades en polígons d'activitat econòmica. En aquest àmbit es preveu d’implementar 26 actuacions orientades a la millora de la mobilitat i reducció d’emissions, que comptaran amb una inversió prevista d'1,4 M€ procedent del "Fons per a la protecció de l'ambient atmosfèric" de la Direcció General de Qualitat de l'Aire i Canvi Climàtic.

Es proposa la creació de la comissió d’accessibilitat

Aquesta proposta pretén crear un espai de coordinació amb relació a l'accessibilitat, entre el món associatiu i els diferents agents del transport i de la mobilitat al SIMMB. Es proposa que aquesta comissió estigui formada per representants del Consell de la Mobilitat de l'ATM, altres administracions amb competència al transport en el SIMMB, associacions representants dels diferents col·lectius amb discapacitat tan físiques/motores, sensorials o cognitives i operadors de transport dels diferents mitjans: ferroviari i rodat (transport regular i discrecional).

Contacte de premsa:

Àrea de Comunicació | agordiola@atm.cat | 677 07 30 23

Imagen Relacionada

Documentos relacionados