Plan de Desplazamientos de Empresa

Plan de Desplazamientos de Empresa

Empreses amb PDE aprovat

Fins al desembre de 2020, l’ATMATM ha informat favorablement sobre 100 PDE (48 corresponen a administracions públiques i 52 a organitzacions privades).