Organisation

Organització

This content is only available in Catalan

Sorry for the inconvenience, this content is only available in the Catalan version of the web portal.

 • L’Administració ha de donar compte a la ciutadania de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics que s’han posat al seu abast. Per això:

  • L’Administració ha de ser transparent. Ha de ser proactiva i ha de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.
  • L’Administració s’ha de regir pel principi de bon govern. S’ha d’ajustar a les regles i a les obligacions sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l’Administració, i als principis ètics i a les bones pràctiques d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs de l ’Administració, amb l’objectiu que aquesta funcioni amb la màxima transparència, qualitat i equitat, i amb garantia de retiment de comptes.
  • L’Administració ha de ser accessible. Tota la informació ha de ser comprensible, de fàcil accés i gratuïta, i ha d’estar a l’abast de les persones amb discapacitat en un format subministrat per mitjans o formats escaients que resultin accessibles i comprensibles.

  Descripció de l'organització

  L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) és un consorci interadministratiu de caràcter voluntari, creat el 1997, al qual es poden adherir totes les administracions titulars de serveis públics de transport col•lectiu, individualment o mitjançant entitats que les agrupin i les representin, que pertanyin a l’àmbit format per les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès, Osona, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

  Les administracions consorciades són la Generalitat de Catalunya (51 %) i administracions locals (49 %), que són l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). Cal destacar la presència de representants de l’Administració general de l’Estat (AGE) en els òrgans de govern de l’ATM, en qualitat d’observadors.

  L’ATM té com a finalitat articular la cooperació entre les administracions públiques titulars dels serveis i de les infraestructures del transport públic col•lectiu de l’àrea de Barcelona que en formen part, així com la col•laboració amb les administracions que, com ara l’Administració de l’Estat, hi estan compromeses des d’un punt de vista financer o que són titulars de serveis propis o no traspassats.

  Consell d'Administració

  El Consell d’Administració és l’òrgan rector de l’ATM. Es compon de divuit membres de ple dret —nou en representació de la Generalitat de Catalunya, set en representació de les administracions locals constituents (Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona), dos en representació de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU)— i de dos en representació de l’Administració de l’Estat amb caràcter d’observadors.

  La composició del Consell d’Administració és la següent:

  President Jordi Puigneró i Ferrer
  Vicepresidenta primera Janet Sanz Cid
  Vicepresident segon Antoni Poveda i Zapata
  Vocals

  Antonio Balmon Arévalo
  Sara Berbel Sánchez
  Laia Bonet Rull
  Aurora Carbonell i Abella
  Javier Flores Garcia
  Ricard Font i Hereu
  Isidre Gavín i Valls
  Candela López Tagliafico
  Josep Mayoral i Antigas
  Jaime Moreno García-Cano
  Carlos Prieto Gómez
  Mercè Rius i Serra
  Marc Sanglas i Alcantarilla
  Jordi Miquel Sendra i Vellvè
  Josep Solà Font
  Marta Subirà i Roca
  Manuel Valdés López

  Secretari Álvaro Ramírez Salvador-Bou
  Director general Pere Torres Grau

  Comitè executiu

  El Comitè Executiu del Consell d’Administració està format per sis membres, tres en representació de la Generalitat de Catalunya, dos en representació de les administracions locals constituents i un en representació de l’AMTU.

  Té la funció general d’examinar i elevar al Consell d’Administració les propostes sobre instruments de planificació del Sistema Metropolità de Transport Públic Col·lectiu, els convenis de finançament i els contractes de serveis amb administracions i operadors, el sistema tarifari i els pressupostos anuals, entre d’altres.

  El Comitè Executiu té la composició següent:

  President Isidre Gavín i Valls
  Vocals

  Javier Flores Garcia
  Antoni Poveda i Zapata
  Mercè Rius i Serra
  Janet Sanz Cid
  Joan Serra i Muset

  Secretari Álvaro Ramírez Salvador-Bou
  Director general Pere Torres Grau
 • Informació identificativa i econòmica

  Nombre d'efectius

  Relació nominal

  Sr. Pere Torres Grau, Director general de l’ATM per acord del Consell d'Administració de I'ATM de data 24 de febrer de 2016.

  Indemnitzacions: No se’n perceben des del 14 de març de 2015.

  Dietes: No se’n perceben des del 14 de març de 2015.

  Règim d'incompatibilitats

  Actualment no hi ha supòsits d'incompatibilitats.

 • Ocupació pública

  Indemnitzacions

  No hi ha hagut despesa en concepte d'indemnitzacions durant el 2020

  Dietes

  Total de dietes percebudes per assistir a òrgans col•legiats: no aplicable

  Resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitats

  No hi ha hagut resolucions d’autorització o reconeixement de compatibilitats.

  Acció i representació sindical

  Representació sindical

  A les eleccions celebrades a l’ATM el 6 de juny de 2017 va resultar elegit el senyor Josep Moya Matas com a delegat de personal

  Acords, pactes i convenis en matèria de personal

  Acció i representació sindical

  Processos de selecció i promoció professional

  Convocatòria d'1 plaça de Director d'Àrea, dins de l’Àrea de la Integració Tarifària de l’ATM
  Convocatòria per la cobertura, en torn de promoció interna, d’1 plaça amb la classificació professional de Director d’Àrea, dins de l’Àrea de la Integració Tarifària de l’Autoritat de Transport Metropolità de Barcelona

  Tipus: PROMOCIÓ INTERNA

  Període de presentació de sol·licituds:

  Del 05.09.20 al 16.09.20
  Estat: PROCÉS OBERT

  Servei de Recursos Humans:

  93 362 00 20

  Documents relacionats:

   

  Convocatòria d'1 plaça de Director d'Àrea, dins de l’Àrea Comunicació de l’ATM
  Convocatòria per la cobertura, en torn de promoció interna, d’1 plaça amb la classificació professional de Director d’Àrea, dins de l’Àrea de Comunicació de l’Autoritat de Transport Metropolità de Barcelona

  Tipus: PROMOCIÓ INTERNA

  Període de presentació de sol·licituds:

  Del 05.09.20 al 16.09.20
  Estat: PROCÉS OBERT

  Servei de Recursos Humans:

  93 362 00 20

  Documents relacionats

 • Codis de conducta, bones pràctiques i ètics en general i d'altra informació relacionada

  D’acord amb la LTAIPBG s’ha de publicar el text íntegre dels codis, així com la informació relacionada amb el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu.

  Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic aprovat per l’Acord del Govern GOV/82/2016, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic: 

  Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública, aprovat per l’Acord del Govern d’1 de juliol de 2014 i la seva actualització mitjançant l’Acord del Govern de 9 de maig de 2017:

  Codi de bones pràctiques en la contractació pública dels serveis d’atenció a les persones, subscrit l’11 de desembre de 2015 per l’Administració de la Generalitat i un seguit d’entitats que s’hi relacionen, mitjançant contractes, en l’àmbit d’atenció a les persones:

  Codi de bones pràctiques en la contractació pública de serveis de neteja i del servei de vigilància i seguretat, ambdós aprovats per l’Acord del Govern de 22 de desembre de 2011, actualitzat el 17 de febrer de 2016:

  Codi per a una contractació pública socialment responsable en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, aprovat per l’Acord del Govern de 20 de juny de 2017:

  En compliment de l'Acord de Govern 82/2016, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d'interès i ètica pública, a continuació trobareu les agendes públiques amb grups d'interès, els obsequis rebuts i els viatges fets pels alts càrrecs de l’ATM:

  Agenda de visites i reunions amb grup d'interès

  Pot accedir a la informació en aquest enllaç.

  Obsequis rebuts

  Pot accedir a la informació en aquest enllaç.

  Invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments

  Pot accedir a la informació en aquest enllaç.

  Altres continguts subjectes a publicitat activa que estableixen els codis

  Actualment no hi ha altres continguts subjectes a publicitat activa que estableixin els codis.

 • Catàleg de serveis

  Presentació

  L’ATM és l’autoritat territorial de la mobilitat a l’àrea de Barcelona. Va ser creada l’any 1997 per coordinar el Sistema Metropolità de Transport Públic i, posteriorment, amb la Llei de la mobilitat, va assumir funcions noves en l’àmbit de la planificació de la mobilitat en tots els mitjans de transport.

  La implantació de la carta de serveis de l’ATM s’emmarca en l’estratègia de compromís de servei a la ciutadania, de manera que determina els serveis que presta el consorci i en fixa uns estàndards de qualitat. L’avaluació del compliment efectiu de la carta de serveis així com la participació ciutadana en la seva revisió són les eines que n’han d’assegurar la millora contínua.

  Missió

  La missió de l’ATM és oferir a la ciutadania un sistema de mobilitat accessible, sostenible i segur. Aquesta missió es desplega en actuacions de coordinació entre administracions (pel que fa al finançament i als plans d’actuació), col·laboració amb operadors (pel que fa a la prestació dels serveis i a la seva coordinació) i informació a la ciutadania (pel que fa als serveis de mobilitat que s’ofereixen).

  Visió

  La visió de l’ATM és consolidar-se per a la ciutadania com a marca de confiança i de bon servei, i esdevenir un referent internacional en la gestió de la mobilitat d’àmbit metropolità al voltant de Barcelona, una capital amb vocació de modernitat, benestar i progrés econòmic i social.

  Valors

  El valor del consens i l’obtenció d’acords entre administracions i amb els operadors de transport per a millorar la mobilitat és el valor essencial de l’ATM. La transparència, la responsabilitat, l’eficiència i l’equitat en les actuacions són valors propis de l’Administració pública.

  La participació s’obre a la ciutadania mitjançant el Consell de la Mobilitat, per tot el que fa referència als plans, a les actuacions i als programes de l’ATM.

  Organització i gestió del servei

  En els òrgans de govern, gestió i consulta de l’ATM, hi són representats els diferents organismes i administracions relacionats amb el transport públic col·lectiu, i en destaquen el Consell d’Administració i el Comitè Executiu.

  www.atm.cat
  Tel.: 933 620 020
  Contactar per correu electrònic 
  C/ Balmes 49, 6a planta. 08007 Barcelona
  Horari: de 9.00 a 14.00 h i de 15.00 a 18.00 h.

  Serveis que presta l’ATM

  • A les administracions
  • Als operadors de transport públic
  • A la ciutadania
  1. L’ATM actua com a ròtula financera del Sistema Metropolità de Transport Públic Col·lectiu. Acorda el marc de finançament dels serveis de transport públic col·lectiu de l’àrea de Barcelona. La informació relativa al finançament del consorci es publica a www.atm.cat.
  2. L’ATM planifica les infraestructures i els serveis que han de garantir la mobilitat de la ciutadania de manera eficient i eficaç, d’acord amb la disponibilitat de les administracions responsables de finançar-los. Els plans directors d’infraestructures i de mobilitat, i els informes de seguiment de la seva execució es publiquen a www.atm.cat.
  3. L’ATM defineix i implanta el sistema tarifari integrat (STI): estableix la zonificació, la tecnologia i les característiques del sistema, dels títols i de les tarifes integrades —incloent-hi la tarifació social—, així com de la xarxa de punts de venda dels títols. Les característiques del sistema són públiques i es publiquen a www.atm.cat i als portals dels operadors de transport principals.
  4. L’ATM proporciona la informació relativa a l’STI i al seu funcionament mitjançant el web www.atm.cat, el centre d’informació TransMet i elements de comunicació propis. La informació relativa a la gamma de títols, a les tarifes, als operadors integrats, als municipis integrats, al plànol integrat de la xarxa ferroviària i a altres característiques es poden consultar a www.atm.cat. D’altra banda, si es revisa el sistema, es difonen elements i avisos específics de manera oportuna, eficaç i entenedora (serveis integrats nous, títols nous, tarifes noves).
  5. L’ATM atén les consultes, les queixes i els suggeriments que la ciutadania li fa arribar pel que fa al sistema tarifari integrat. Les consultes i les queixes s’atenen i es responen en un termini màxim de 30 dies, per telèfon (933 620 020), per correu postal (Muntaner, 315-321, 08021 Barcelona) i per correu electrònic.
  6. L’ATM elabora estudis i estadístiques de mobilitat i valora periòdicament la satisfacció de la ciutadania.L’estadística TransMet Xifres s’actualitza de manera semestral. L’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) es duu a terme un cop l’any.
  7. L’ATM actua contra el frau en el Sistema de Transport Públic Col·lectiu, amb el doble objectiu de garantir els ingressos tarifaris i l’accés a la xarxa en condicions d’equitat. Impulsa actuacions contra el frau de manera coordinada amb les administracions i els operadors de transport.
  8. L’ATM fomenta la mobilitat sostenible i segura a través de col·laboracions amb altres entitats i organismes, i amb campanyes i elements de comunicació i informació (aplicacions de consulta, sistema d’ajut a l’explotació, ...). L’ATM impulsa iniciatives per a la mobilitat sostenible i segura mitjançant projectes europeus, té presència en organitzacions del sector i celebra la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, entre d’altres.
  9. L’ATM té en compte la participació ciutadana a l’hora de prendre decisions i d’engegar actuacions. Convoca periòdicament el Consell de la Mobilitat com a fòrum de participació ciutadana.
  10. L’ATM elabora informes sobre els estudis d’avaluació de la mobilitat generada i altres plans de mobilitat elaborats per particulars i administracions, amb la missió de garantir-ne l’adequació als criteris establerts per la Llei de mobilitat i els plans sectorials. Els informes sobre els estudis d’avaluació de la mobilitat generada s’envien en un termini màxim d’un mes. Altres informes es responen sempre en el termini que fixi la normativa sectorial corresponent.
  11. L’ATM coordina l’emissió d’informació en temps real dels serveis de transport públic, a través de la definició d’un estàndard entre les administracions. Coordina la informació relativa a més de 4.000 parades en un entorn informatiu de panells en parades i estacions, webs i aplicacions diverses d’administracions i operadors de transport.

  Carta de serveis

  Pendent d'actualització.

  Catàleg de procediments administratius

   

    Actes Termini interposar Dictar i Notificar Òrgan competent resolució Sentit del silenci

  Recurs d'alçada

  Ús fraudeulent de targetes de transport 1 mes 3 mesos superior jeràrquic negatiu
  Recurs de reposició   1 mes 1 mes mateix òrgan que dicta l'acte negatiu
  Revisió d'ofici Actes nuls de ple dret en qualsevol moment 3 mesos Director general negatiu
  Recurs contenciós administratiu   2 mesos actes exprés; 6 mesos acte pressumpte   Jutjat del Contenciós Administratiu  
  Responsabilitat patrimonial Supòsits article 32 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 1 any des de l'acte, o des de la fermesa de la sentència que l'anul·la 6 mesos Director general negatiu