Què és una ZBE?

Què és una ZBE?

Què és una ZBE?

Una ZBE és un entorn urbà delimitat on es restringeix l’accés d’aquells vehicles més contaminants, generalment vinculat a l’etiqueta o distintiu ambiental de cada vehicle. Les seves dimensions poden ser molt variables i depèn del context local, però l’àmbit i la restricció han de ser suficients per aconseguir un impacte positiu en la salut de les persones, millorant la qualitat de l’aire i reduint la congestió dels vials urbans inclosos en la ZBE.

  • Zona físicament delimitada
  • Restriccions d’accés de vehicles segons les seves emissions contaminants
  • Mecanismes per facilitar el compliment de la ZBE, tant per a residents com per a la resta de persones usuàries
  • Una campanya de comunicació a la ciutadania de forma prèvia a la implementació
    
  • Límits clars i entenedors per a les persones usuàries
  • Els vials més congestionats
  • La major part de la població i els equipaments més sensibles
  • En la seva definició, tingui en compte els accessos al municipi, la topologia de la xarxa i les dades de qualitat de l’aire existents
    

Marc regulador

Marc regulador

El marc normatiu vigent estableix que les ciutats de més de 50.000 habitants  i les de més de 20.000 habitants amb superacions dels valors límit de qualitat de l'aire adoptin plans de mobilitat urbana sostenible que introdueixin mesures de mitigació per permetre reduir les emissions derivades de la mobilitat, incloent-hi l'establiment de ZBE abans de l'any 2023.

Calendari d'aplicació de les ZBE segons els municipis de Catalunya

Calendari d'aplicació de les ZBE segons els municipis de Catalunya

Per què s’aplica?

Per què s’aplica?

La implementació d’una ZBE pot suposar beneficis relacionats amb: 

 • Millora de la salut i la qualitat de vida de les persones, vinculat a la reducció de les emissions de contaminants a l'atmosfera
 • Diminució de la mobilitat en vehicle privat
 • Reducció de gasos amb efecte d'hivernacle