Presentació de l'entitat

Presentació de l'entitat

L’Administració ha de donar compte a la ciutadania de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics que s’han posat al seu abast. Per això:

 • L’Administració ha de ser transparent. Ha de ser proactiva i ha de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.
 • L’Administració s’ha de regir pel principi de bon govern. S’ha d’ajustar a les regles i a les obligacions sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l’Administració, i als principis ètics i a les bones pràctiques d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs de l ’Administració, amb l’objectiu que aquesta funcioni amb la màxima transparència, qualitat i equitat, i amb garantia de retiment de comptes.
 • L’Administració ha de ser accessible. Tota la informació ha de ser comprensible, de fàcil accés i gratuïta, i ha d’estar a l’abast de les persones amb discapacitat en un format subministrat per mitjans o formats escaients que resultin accessibles i comprensibles.

Descripció de l'organització


L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) és un consorci interadministratiu de caràcter voluntari, creat el 1997, al qual es poden adherir totes les administracions titulars de serveis públics de transport col•lectiu, individualment o mitjançant entitats que les agrupin i les representin, que pertanyin a l’àmbit format per les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès, Osona, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

Les administracions consorciades són la Generalitat de Catalunya (51 %) i administracions locals (49 %), que són l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). Cal destacar la presència de representants de l’Administració general de l’Estat (AGE) en els òrgans de govern de l’ATM, en qualitat d’observadors.

L’ATM té com a finalitat articular la cooperació entre les administracions públiques titulars dels serveis i de les infraestructures del transport públic col•lectiu de l’àrea de Barcelona que en formen part, així com la col•laboració amb les administracions que, com ara l’Administració de l’Estat, hi estan compromeses des d’un punt de vista financer o que són titulars de serveis propis o no traspassats.

Organigrama dintre de la Generalitat


Estructura organitzativa interna


Òrgans col·legiats

 

President    

 • Jordi Puigneró i Ferrer

Vicepresidenta primera

 • Janet Sanz Cid

Vicepresident segon    

 • Antoni Poveda i Zapata

Vocals    

 • María Rosa Alarcón Montañes
 • Antonio Balmon Arévalo
 • Sara Berbel Sánchez
 • Aurora Carbonell i Abella
 • Javier Flores i Garcia
 • Ricard Font i Hereu
 • Isidre Gavín i Valls
 • Candela López Tagliafico
 • Josep Mayoral i Antigas
 • Jaime Moreno García-Cano
 • Carlos Prieto Gómez
 • Mercè Rius i Serra
 • Marc Sanglas i Alcantarilla
 • Jordi Miquel Sendra i Vellvè
 • Josep Solà Font
 • Marta Subirà i Roca
 • Manuel Valdés López

Secretari    

 • Álvaro Ramírez Salvador-Bou

Director general    

 • Pere Torres Grau

 

La composició del Comitè Executiu és la següent:

President    

 • Isidre Gavín i Valls

Vocals    

 • Antoni Poveda i Zapata
 • Mercè Rius i Serra
 • David Saldoni de Tena
 • Janet Sanz Cid
 • Joan Serra i Muset

Secretari    

 • Álvaro Ramírez Salvador-Bou

Director general    

 • Pere Torres Grau