Informació en cas de declaració d’episodi ambiental

Informació en cas de declaració d’episodi ambiental

Un episodi ambiental d’alta contaminació de l’aire és una situació en què les condicions atmosfèriques són desfavorables per a la dispersió i la ventilació, la qual cosa fa que la concentració d’algun contaminant augmenti tant que pot arribar a superar els valors límit establerts per la legislació. Quan es dona alguna d’aquestes situacions, les zones més afectades solen ser les urbanes, densament poblades, a causa de les elevades emissions sobretot provinents del trànsit rodat. A la conurbació de Barcelona en concret, es va declarar una zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric, la qual inclou 40 municipis, pels contaminants diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10).​​

Es poden donar tres escenaris en aquesta situació:

  • avís preventiu
  • declaració d’episodi ambiental per alta contaminació sense restriccions de trànsit
  • declaració d’episodi ambiental per alta contaminació amb restriccions de trànsit (només s’activa pel contaminant NO2)

L’avís preventiu és la fase prèvia a una possible declaració d’episodi ambiental i contempla nivells moderats dels contaminats esmentats, sense que l’episodi ambiental s’hagi de produir necessàriament, i per tant, té l’objectiu d’informar a la població preventivament. En canvi, la declaració d’episodi ambiental per alta contaminació es pot donar quan es preveu que els nivells de contaminació podrien superar el valors límit establert a 48h vista (és el cas de la declaració d’episodi ambiental d’alta contaminació amb restriccions de trànsit), o bé, quan se superin els valors definits en cada cas en més d’una estació per als diferents contaminats, acompanyat d’una situació meteorològica d’anticicló persistent que indiqui que els nivells es mantinguin o augmentin.

Consulteu airenet.gencat.cat