Pressupost de l’ATM del 2016

(Prorrogat pressupost ex. 2015)

Estat de les despeses

Art. Denominació Import del 2016 (€)
CAPÍTOL 1: DESPESES DE PERSONAL
13 Personal laboral 1.473.397,61
16 Assegurances i cotitzacions socials 302.000,00
  TOTAL DEL CAPÍTOL 1 1.775.397,61
CAPÍTOL 2: DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS
20 Lloguers i cànons 74.688.060,00
21 Conservació i reparació 885.111,25
22 Material, subministraments i altres 502.991.512,83
23 Indemnitzacions per raó del servei 100.000,00
24 Despeses de publicacions 100.000,00
  TOTAL DEL CAPÍTOL 2 578.764.684,08
CAPÍTOL 3: DESPESES FINANCERES
34 Altres despeses financeres 5.000,00
  TOTAL DEL CAPÍTOL 3 5.000,00
CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS
40 Al sector públic estatal 6.950.000,00
44 A altres entitats del sector públic 43.116.912,49
46 A ens i corporacions locals 392.826.100,00
47 A empreses privades 89.917.765,02
48 A institucions sense finalitat de lucre 15.000,00
49 A l’exterior 10.000,00
  TOTAL DEL CAPÍTOL 4 532.835.777,51
CAPÍTOL 6: INVERSIONS REALS
62 Inversió en maquinària, instal·lacions i utillatge 30.000,00
64 Inversions en mobiliari i estris 30.000,00
65 Inversions en equips de processament de dades i telecomunicacions 1.160.720,47
  TOTAL DEL CAPÍTOL 6 1.220.720,47
CAPÍTOL 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
77 A empreses privades 43.755.053,95
  TOTAL DEL CAPÍTOL 7 43.755.053,95
TOTAL DE L’ESTAT DE LES DESPESES 1.158.356.633,63

Estat dels ingressos

Art. Denominació Import del 2016 (€)
CAPÍTOL 3: TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS
31 Prestació de serveis 74.761.060,00
39 Altres ingressos 506.654.022,21
  TOTAL DEL CAPÍTOL 3 581.415.082,21
CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS
40 Dels sector públic estatal 94.918.740,00
41 De l’Administració de la Generalitat 237.289.582,47
46 D’ens i corporacions locals 199.044.675,00
47 D’empreses privades 1.000.000,00
  TOTAL DEL CAPÍTOL 4 532.252.997,47
CAPÍTOL 5: INGRESSOS PATRIMONIALS
52 Interessos de dipòsit 20.000,00
  TOTAL DEL CAPÍTOL 5 20.000,00
CAPÍTOL 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
71 De l’Administració de la Generalitat 44.668.553,95
  TOTAL DEL CAPÍTOL 7 44.668.553,95
TOTAL DE L’ESTAT DELS INGRESSOS 1.158.356.633,63

 

Última revisió d’aquesta pàgina (23/06/2016)