Caducitat, bescanvis i punts de venda

Caducitat dels títols integrats del 2016

Les targetes T-10, T-50/30, T-70/30, T-Mes, T-Mes FM/FN i T-Dia adquirides l’any 2016 es poden utilitzar fins al 28 de febrer de 2017.

Les targetes trimestrals (T-Trimestre, T-Trimestre FM/FN, T-Jove, T-Jove FM/FN i T-FM/FN 70/90) adquirides l’any 2016 es poden utilitzar fins al 31 de març de 2017.

Els títols caducats i sense començar a utilitzar de l'any 2016 es poden bescanviar per títols del mateix tipus de l'any en curs sense cap transacció econòmica ni cap compensació.

La data límit per a fer el bescanvi als centres d'atenció al client dels operadors de transport és el 30 de juny de 2017.

Bescanvi de títols integrats

Es bescanviaran aquells títols de transport no operatius degut a un mal funcionament de les màquines de validació.

En canvi, no donen dret a bescanvi ni a una compensació:

  • Les targetes malmeses per causa de l'usuari.
  • Les targetes caducades i utilitzades parcialment.
  • La pèrdua o sostracció d'una targeta (incloses les personalitzades).

Punts de venda de títols integrats

Les targetes es poden adquirir a les estacions de metro, de tramvia, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, de Rodalies de Catalunya, a les estacions d’autobusos interurbans, a les oficines d’atenció al client de les empreses de transport integrat, als terminals del ServiCaixa, als estancs, als establiments de travesses i loteria, als quioscos de premsa i en altres establiments adherits.

Punts de venda de títols FM/FN

Per a adquirir els títols de transport amb bonificació FM/FN, cal presentar al punt de venda els documents acreditatius següents (originals i vigents):

  • El DNI, el NIE o el passaport.
  • El títol de família monoparental o nombrosa (el títol familiar o l’individual) que hagi emès la Generalitat de Catalunya o el títol de família nombrosa emès per qualsevol altra comunitat autònoma.

En el moment de la venda, el centre d’atenció al client ha d’anotar en el títol de transport el número de DNI, de NIE o de passaport del beneficiari i el número de carnet de família monoparental o nombrosa.

Tant en el moment de l’adquisició del títol de transport com en el moment de la primera validació, les persones beneficiàries del descompte han de tenir en vigor el document que acrediti la seva identitat (DNI, NIE o passaport del titular) i el document que acrediti la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial.

La condició de beneficiari del títol de FM/FN es manté durant la vigència del títol, encara que es perdi la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial, sempre que s’aporti la documentació que acredita que es gaudia d’aquesta condició en el moment de l’adquisició i de la primera validació del títol.

Els punts de venda dels títols de transport amb bonificació FM/FN són els centres d’atenció al client que s’especifiquen a continuació:

TMB
Tel.: 902 075 027.
A les estacions de Diagonal (L5), La Sagrera (L1) i Universitat (L1).

FGC
Tel.: 012.
A les estacions de pl. de Catalunya i pl. d’Espanya.

RODALIES DE CATALUNYA
Tel.: 012.
Tel.: 900 410 041.
A totes les taquilles de les estacions.

ESTACIONS D’AUTOBUSOS
Barcelona Nord: c/ d’Ali Bei, 80. Tel.: 902 422 242 (ALSA).
Granollers: av. del Parc, 2. Tel.: 938 707 860 (Sagalés).
Igualada: pg. de Verdaguer, s/n. Tel.: 938 044 451 (La Hispano Igualadina).
Manresa: c/ de Sant Antoni Maria Claret, s/n. Tel.: 938 746 800 (Castellà).

OFICINES DE MOBILITAT
Sabadell: c/ de la Borriana, 33-35. Tel.: 937 270 090 / 937 481 514 (TUS).
Sant Feliu de Llobregat: ctra. Laureà Miró, 426. Tel.: 936 325 133 (Soler i Sauret).
Terrassa: c/ d’Iscle Soler, 9. Tel.: 937 882 332 (TMESA).